ขอต้อนรับ...

เพื่อนๆเข้าสู่เว็บบล็อกของเรา โดยเว็บของเราจะให้ความรู้กับเพื่อนๆเกี่ยวระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ และยังมีบทความต่างๆที่น่าสนใจมากมาย เชิญแวะเข้ามาชมได้นะคะ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551

ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งจะต้องทำงานตลอดวัน ตลอดคืนโดยไม่มีวันหยุดพัก การควบคุมธุรกิจได้ขยายขอบเขตออกไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก มีสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันออกไป ระบบสารสนเทศที่ดีจะต้องสามารถแก้ปัญหาความแตกต่าง และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นได้ ระบบสารสนเทศ นำมาใช้ในส่วนตัว เช่น ในด้านความบันเทิง ความเพลิดเพลิน ความรู้มากยิ่งขึ้น ทางด้านธุรกิจ เช่น แก้ปัญหาและตัดสินใจ (รวบรวม เรื่องราว และวิเคราะห์)


สารสนเทศต่างจากข้อมูลอย่างไร
ข้อมูล : ความจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความ หรือรายละเอียด ในรูปแบบต่าง ๆ ของสิ่งที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ สถานการณ์ เหตุการณ์ หรือสิ่งอื่น ๆ

: ข้อเท็จจริง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต Information ใช้ในการสังเกต เก็บข้อมูลไว้มาบรรยายผล วิเคราะห์สารสนเทศ
: ข้อมูลเป็นวัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ในการผลิต Information แต่อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ Process ของแต่ละคนนำข้อมูลมาประมวลผล
สารสนเทศ ไม่ใช่ข้อมูล แต่เป็นสิ่งที่ได้มาจากข้อมูลโดยการผสมผสานความคิดเห็น วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมลงไป


ระบบสารสนเทศคืออะไร
ระบบสารสนเทศ (Information system) เป็นระบบที่ใช้ Computer เก็บรวมรวมประมวลผล และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการควบคุมภายในองค์กร
ข่าวสาร (Information) ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลหรือปรุงแต่ง เพื่อให้มีความหมายเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
ข้อมูล (Data) ข้อเท็จจริงที่ได้รับการรวบรวมหรือป้อนเข้าสู่ระบบ
กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ชนิด (ต้องเก็บข้อมูลให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น) การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) การประมวลผล (Process) การนำเสนอผลลัพธ์ (Output) ระบบสารสนเทศบางระบบ ต้องการตอบสนอง (Feedback) ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล แล้วถูกส่งกลับไปยังส่วนการนำเข้าข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง สารสนเทศที่เป็น Output ของระบบหนึ่ง อาจเป็น Input ของอีกระบบหนึ่งได้ ระบบสารสนเทศถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Organization) องค์กรบางแห่งในปัจจุบันสามารถดำเนินธุรกิจได้ก็เพราะมีระบบสารสนเทศที่ดี


สารสนเทศมีคุณลักษณะที่ดี สำคัญดังนี้
1. มีความเป็นปัจจุบัน คือ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เราจะต้องเลือกสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา
3. สมบูรณ์ การเก็บบันทึกข้อมูลไว้ใช้จะต้องครบถ้วนไม่เก็บไว้แบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ
4. มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย เราจะต้องเลือกวิธีการแสดงสารสนเทศในแบบที่เห็นแล้วเข้าใจได้ถูกต้องชัดเจน ยิ่งถ้าระบุตัวปัญหา และโอกาสได้จะยิ่งดี
5. การมี Information ต้องมีการลงทุน ใช้บัตรตอกเวลา ลายนิ้วมือ


ลักษณะที่สำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างจากเทคโนโลยีอื่น ๆ
1. เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ บริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ จำเป็นต้องพิจารณาในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น น้ำหนักและส่วนสูงมีความสัมพันธ์กับการให้ยา2. เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญระดับวิกฤติต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐ เอกชน เช่น ถ้าธนาคารต่าง ๆ ยังไม่ใช้ระบบ Computer กิจการค้าต่าง ๆก็คงจะซึมเซาไม่ตายตัวเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มขีด ความสามารถในด้านการแข่งขัน
3. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการบริหารจัดการทุกด้าน มีความแม่นยำ สอดคล้องกับสภาพการเก็บข้อมูลทันสมัย เป็นปัจจุบัน
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ก้าวหน้าและราคาแพง เช่น Computer ใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ